thentlidlomsvi

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๓

เม.ย. 04 2565

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วย ท่านนายกดอกรัก ฟักสุวรรณ นายก อบต.หนองเพรางาย และท่านรองเชิดชัย แสงศรี รองนายก อบต.หนองเพรางาย ได้สั่งการให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองเพรางาย ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ บริเวณถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย (ลาดปลาดุก) เพื่อดำเนินการตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี

เข้าสู่ระบบ