thentlidlomsvi

การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังรองรับขยะแบบพลาสติก)

ม.ค. 06 2563

ให้ผู้สนใจยื่นเอกสารและสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ภายในวันที่  15  มกราคม  2563

อ่านเพิ่มเติม: การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังรองรับขยะแบบพลาสติก)

เข้าสู่ระบบ