สภาพทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำสวนผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

IMG 3217

การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา            3                  แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา              1                  แห่ง  (ขยายโอกาส)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย          3        แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                 3        แห่ง

วัด

-  วัดเพรางาย                       ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย

-  วัดเสนีวงศ์                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย

-  วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร        ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย

IMG 3187

สาธารณสุข

-  รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

-  รพ.สต.วัดเพรางาย           ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามตำรวจ                  1        แห่ง  

มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน                                      จำนวน    50   คน

-  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)          จำนวน  119   คน

-  ตำรวจชุมชนประจำตำบล  (ตชต.)                 จำนวน    51   คน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั้มน้ำมันและก๊าซ       1        แห่ง

- โรงสี                     1        แห่ง

เข้าสู่ระบบ