ข้อมูลสภาพทั่วไป

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย มีเนื้อที่ประมาณ 17,116ไร่หรือ27.386 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสายที่ไหลผ่านพื้นที่ ได้แก่ คลองทวีวัฒนา คลองหนองทับ คลองสหกรณ์ คลองสิบ ซึ่งทุกลำคลองจะมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

IMG 3214

 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย

ทิศใต้             ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เขตจังหวัดนครปฐม

ภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึง  เดือนมิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์

เข้าสู่ระบบ