ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอไทรน้อย เลขที่54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2537 โดยมีนายไพศาล นางเริ่ม เซ็งเจริญ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ตราสัญลักษณ์

logoNPN450

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาที่อยู่อาศัย ปลอดภัยจากมลพิษ”

เข้าสู่ระบบ