ข้อมูลชุมชน

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองเพรางาย ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน  12  หมู่บ้าน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านใหม่

หมู่ที่  2  บ้านคลองประจำ  (คลองประรำ)

หมู่ที่  3  บ้านคลองมะเกลือ  (ตลาดมะเกลือ)

หมู่ที่  4  บ้านหนองทับ  (หนองบัว)

หมู่ที่  5  บ้านนราภิรมย์

หมู่ที่  6  บ้านนาหลวง

หมู่ที่  7  บ้านหนองสามบาท

หมู่ที่  8  บ้านสหกรณ์  (คลองสหกรณ์)

หมู่ที่  9  บ้านหนองทับ

หมู่ที่  10  บ้านเขมร

หมู่ที่  11  บ้านคลองนราภิรมย์

หมู่ที่  12  บ้านกุ้ดคลองขวาง  (คู้คลองขวาง)

 

ประชากร

จำนวนประชากรในตำบล  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ประชากรทั้งสิ้น  7,250  คน

แยกเป็นชาย               3,447   คน                หญิง    3,803   คน

จำนวนครัวเรือน           2,247   ครัวเรือน

เข้าสู่ระบบ