ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางบกซึ่งปัจจุบันมีถนนตัดผ่านหลายเส้นทาง

ถนน  คสล.                       23      สาย

ถนนลาดยาง                      38     สาย

ถนนหินคลุก                      38      สาย

ถนนลูกรัง                          9      สาย

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่  และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

คลองธรรมชาติ และคลองชลประทาน

เข้าสู่ระบบ